JVmedia Oy

Rekisterinpitäjä

JVmedia Oy
Piippukatu 3 40100 Jyväskylä
Y-tunnus: 2945225-4

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

JVmedia Oy:n nimeämä henkilö

Rekisterin nimi

JVmedia Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakas- ja markkinointirekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten hallinnointi, arkistointi, käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen.

Rekisterin sisällään pitämiä tietoja voidaan käsitellä palveluiden ja tuotteiden käytön analysoimiseksi, tarjoamiseksi ja kehittämiseksi, rekisteröityjen profilointiin, tilastointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä suoramarkkinointiin ja sen kohdistamiseen. Kaikkia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (Henkilötietolaki 523/1999 10 ja 24§) sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi pitää sisällään seuraavia tietoja

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Asiakasnumero/käyttäjätunnus
  • Yhteisö-/yritystiedot
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilaushistoria
  • Suostumus suoramarkkinointiin

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja rekisteriin kerätään pääasiassa seuraavista lähteistä: rekisteröidyltä itseltään (mm. verkkopalvelun rekisteröitymisestä ja ostoksista) ja yrityksen omasta asiakasrekisteristä.

Henkilötietoja voidaan hakea tai todentaa myös Väestörekisteristä, Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai jonkun muun osoite- ja päivityspalvelua tarjoavan rekisteripitäjän palvelusta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaisille lain niin edellyttäessä.

JVmedia Oy voi myös ulkoistaa tietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi IT-palveluita. Tällaisissa tapauksissa riittävästä tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot voidaan luovuttaa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tiedot sijaitsevat Suomen rajojen ulkopuolella JVmedia Oy:n vuokraamien palveluiden omistajien palvelimilla.

Evästeet:

JVmedia Oy:n verkkosivustolla käytetään evästeitä (cookie) helpottamaan verkkopalvelun käyttöä ja kehittämään sisältöjä entistä paremmin vastaamaan käyttäjien tarpeita. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Jos evästetoiminto ei ole käytössä, on mahdollista, ettei kaikkia verkkosivuston palveluita voi käyttää.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisessa muodossa oleva materiaali säilytetään lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, joita JVmedia Oy käyttää. Asiakasrekisterin tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on pääsy vain JVmedia Oy:n nimeämällä henkilöllä. JVmedia Oy edellyttää, että työntekijät ja yhteistyökumppanit noudattavat vaitiolovelvollisuutta koskien asiakasrekisterin tietoja. Kaikilla on käytössä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa, ja pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen JVmedia Oy, Piippukatu 3, 40100 Jyväskylä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella on oikeus kieltää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten.